Västra Knivsta och Alsike stationssamhälle

Västra Knivsta och Alsike stationssamhälle

No items found.

Fler spår som ger mer blandstad

Knivsta utvecklas till en modern småstad, med fler bostäder, bättre service, utökad kollektivtrafik, större klimathänsyn och bättre möjligheter till hållbar vardag. Knivsta tätort växer och i Alsike tar en ny stad form kring den nya tågstationen.

Plats
Knivsta
Beställare
Knivsta kommun
Samarbete
Iterio, Landskapslaget, Lindroos Arkitektur, TUB Brandskyddslaget, Upplands museum, Magenta akustik
Uppdrag
Projekt- och processledning samt stadsutvecklingsstrategi och strukturplaner
Fas
Strategiskt arbete
Innehåll
Blandad bebyggelse med 15000 nya bostäder i två stadsdelar, inklusive två nya spår och ny tågstation
Team
Joakim Lindmarker, Caroline Björk Novak, Anna Kika, Kimberly Disley
År
2018 -

Fyrspårsavtalet

Knivsta är idag en välmående småstad på behändigt pendlingsavstånd till både Uppsala och Stockholm. Mot bakgrund av Knivstas centrala läge i tillväxtregionen har ett avtal ingåtts med staten där kommunen lovar att se till att 15 000 nya bostäder kan uppföras i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till 2057, i utbyte mot att staten bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt bygger en ny station i Alsike.

Framtidsbilder för hållbarhet

Vi påbörjade arbetet 2018 och utgår från en vision om en modern småstad med förankring i en levande landsbygd. Utifrån slutsatserna från en platsanalys togs fyra alternativa framtidsbilder fram för att undersöka olika sätt som Knivsta och Alsike skulle kunna se ut år 2057. Framtidsbilderna utvärderades av både lokalpolitiker och tjänstepersoner utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och detta ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Stadsutvecklingsstrategi

Som stöd till kommunens fortsatta planering har vi i nära samarbete med kommunen tagit fram en stadsutvecklingsstrategi. Den innehåller beskrivning av övergripande strategisk markanvändning på lång sikt, såväl som strukturplaner för de två stadsdelarna västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Genom sammanhållen bebyggelse i väl avvägd skala och med strategisk placering av parker, målpunkter, samlingsplatser och mobilitetshubbar kan småstadskänslan bevaras samtidigt som kommunen fortsätta växa och utvecklas. En viktig utmaning har varit att tydliggöra strategiskt viktiga utvecklingsprinciper, utan att styra utformningen i detalj. För att säkerställa förankring i hela verksamheten har arbetet genomförts tillsammans med en tvärsektoriell grupp inom kommunen, och strategin beskriver tematiska planeringsinriktningar inom till exempel mobilitet, social hållbarhet och näringsliv.

Samarbete och dialog

Urban Minds har sedan 2018 stöttat kommunen med bland annat projektledning, framtagande av strukturplaner för västra Knivsta och Alsike, utveckling av en stadsutvecklingsstrategi, medborgardialog, fysiska och digitala utställningar och samordning med parallella interna och externa processer.

Projektets omfattning och ambitionsnivå gör det väl lämpat för forskning och utvecklingsarbete vad gäller hållbar stadsutveckling. Vi har stöttat kommunen i bland annat en ny modell för digital medborgardialog, workshop kring kommunens arbete med socialhållbarhet och kontakt med forskare och studenter på bland annat KTH och i Holland.

Läs mer på Knivsta.se/knivsta2035

Typ
Stadsutveckling, strategisk rådgivning
Strukturförslag för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Strukturerna är under bearbetning och är inte antagna.
Strukturförslag för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Strukturerna är under bearbetning och är inte antagna.