Brädgården

Brädgården

No items found.

Stadskvarter med trädgårdsstråk

I centrala Nyköping omvandlas en gammal industrifastighet till fyra varierade stadskvarter i 2-6 våningar. Kvarteren har varierade bebyggelsetypologier som skapar kvaliteter både i stadsbild och boendemiljö. Utvecklingen i planområdet bidrar till att stärka kopplingen mellan den centrala staden, kulturhistoriska värdet och hamnområdet.

Plats
Nyköping
Beställare
Nötudden fastigheter, Stadsvillan
Samarbete
Nyköping kommun, Larsson Ark., Urbio
Uppdrag
Strukturplan, platsanalys, gestaltningsprogram samt samordning och framtagande av detaljplanehandlingar
Fas
Strukturplan och detaljplan
Innehåll
Cirka 330 bostäder, servicefunktioner i marknära lokaler, äldreboende och sammanbindande grönt trädgårdsstråk
Team
Daniel Larsson, Anna Kika, Niklas Robbe
År
2016 - 2020

Strukturplan och planhandlingar

Urban Minds har i nära samarbete med Nyköping kommun och övriga konsulter tagit fram en strukturplan med ny bebyggelsestruktur som möjliggör ett tillskott av cirka 330 bostäder i centrala Nyköping. Uppdraget innefattade en exploateringsutredning med platsanalys, stadsbyggnadsprinciper, strukturförslag, gestaltningsprogram samt samordning och framtagande av detaljplanehandlingar. Kontoret har även haft ansvar för samordning av detaljplaneprocessen. Flera aspekter som varit viktiga under planarbetet har berört hantering av strandskydd, trafikbuller, riksintressen, dagvatten- och skyfallslösningar samt förhållningssätt till befintliga träd och parkmiljö. Strukturplan och planhandlingar.

Fastigheten har sedan tidigt 1900-tal varit bebyggt med industribyggnader och rymmer idag en bilhall med visst kulturhistoriskt värde. Den nya bebyggelsen föreslås utformas med utgångspunkt i den äldre rutnätsstadens principer med fyra mindre kvarter med varierade bebyggelsetypologier, en hög boendetäthet, servicefunktioner i marknära lokaler samt ett sammanbindande grönt rum, ”trädgårdsstråket”.

Tre övergripande stadsbyggnadsprinciper

+ Stråket - Mellan de fyra kvarteren skapas ett grönt stråk som kopplar samman kvarterens gårdar med ett gemensamt publikt rum, ett trädgårdsstråk. Stråket rymmer ytor för aktiviteter, upplevelser och möten såväl som för grönska, dagvattenhantering och möjligheter till angöring.

+ Gröna kopplingar - Det gröna stråket kopplar i sin tur samman kvarterens inre delar med de stråk och parker som finns i omgivningen, såsom bland annat strandpromenaderna längs Nyköpingsån och den långsmala parken i öster. Även kopplingen ner mot rekreationsområdena längs Stadsfjärden är viktig att stärka.

+ Utsida insida - Mot omgivande gator och platser ska kvarteren ges en stadsmässig och varierad utformning och bidra till en tydlighet i gaturummen. Mot Ringvägen och Folkungavägen ska bebyggelsen i största möjliga mån ha aktiva bottenvåningar. Mot kvarterens inre ges bebyggelsen en lägre och öppnare volymbearbetning. Direkta lägenhetsentréer och uteplatser bidrar till att skapa variation och aktivitet.

Typ
Stadsutveckling, fysisk planering
Strukturplan
Strukturplan