Vad vi gör


Vi har stor samlad kunskap av stadsutvecklingsprojekt i olika skalor och på olika platser i Sverige, från utveckling av landsbygd till komplexa byggnadsverk och hela stadsdelar. Vi arbetar med stadsplanering i ett brett perspektiv och i planeringsprocessens alla skeden. Vi kan ta en rad olika roller i syfte att bidra till en god samhällsutveckling. Vi har kontor i både Stockholm och Malmö.
Vi har stor samlad kunskap av stadsutvecklingsprojekt i olika skalor och på olika platser i Sverige, från utveckling av landsbygd till komplexa byggnadsverk och hela stadsdelar. Vi arbetar med stadsplanering i ett brett perspektiv och i planeringsprocessens alla skeden. Vi kan ta en rad olika roller i syfte att bidra till en god samhällsutveckling.
Stadsutveckling

Platsanalyser
Framtidsbilder
Stadsbyggnadsstrategier
Exploateringsutredningar
Strukturplaner/volymstudier
Urban design
Gestaltningsprinciper
Strategisk rådgivning

Projekt- och processledning
Projektstöd
Byggaktörssamordning
Samordnande strukturarkitekt
Gestaltningssamordning
Medborgardialoger
Hållbarhetsstrategier
Fysisk planering

Förstudier planeringsförutsättningar
Strategiska processer/dokument
Översiktsplaner
Planprogram
Detaljplaner
Gestaltningsprogram
Hållbarhetsprogram
Akademi

Kunskapsbyggande
Nätverksarbete
Utbildning
Forskning
Påverkansarbete och debatt

Läs mer
Vårt hållbarhetsarbete
Urban Minds arbetar för att skapa stads-, landsbygdsmiljöer och samhällen som är långsiktigt hållbara. Vår utgångspunkt är att vi ska skapa strukturer som är hållbara globalt och samtidigt erbjuder livskvalitet lokalt i de projekt där vi arbetar. För att kunna göra det behöver vi utgå från planetära gränser och sociala fundament, Agenda 2030 eller andra globala gränser för att definiera mål i stadsbyggnadsprojekt. Eftersom olika projekt har olika förutsättningar beroende på plats, skede och aktör anpassar vi på ett strukturerat sätt hållbarhetsarbetet utifrån detta. Det ger goda förutsättningar för transformativa projekt som leder till inkluderande, klimatsmarta och resilienta stadsmiljöer.

Vi driver hållbarhetsarbete på ett strukturerat och kraftfullt sätt, vare sig detta innebär användandet av certifieringar eller projektspecifika hållbarhetsprogram. Olika aspekter av hållbarhet identifieras, prioriteras, utreds, dokumenteras och följs upp. Genom ett att förstå olika dimensioner av hållbarhet som en helhet kan vi skapa synergier och undvika låsningar. I detta holistiska tänkande ingår att förstå de komplexa tekniska, juridiska och kulturella system som bygger upp ett samhälle, och som behöver medverka till hållbarhet. Vi behöver dessutom se oss själva som en del av detta större sammanhang, och ha med oss en känsla av gemensamt ansvar. Vi på Urban Minds försöker helt enkelt tänka globalt och agera lokalt, känna med hjärtat och planera med hjärnan!
Urban Minds Workshop