Oxbacken

Oxbacken

No items found.

Utveckling av stadscentrum

I Västerås ska ett 70-tals stadsdelscentrum omvandlas med nya bostadskvarter och utbyggnad av samhällsservice som tydliggör entrén till Västerås stadsbebyggelse.

Plats
Västerås
Beställare
Västerås stad
Samarbete
Uppdrag
Projekt- och processledning samt detaljplanehandlingar
Fas
Detaljplan
Innehåll
Cirka 160 bostäder, parkeringshus, nytt torg, butiker, utbyggnad vårdcentral och kyrka
Team
Alexander Öhgren, Hanna Hällström
År
2019 - 2020

Välkommen till ett varierat Västerås

Förslaget innebär cirka 160 nya bostäder, nya mötesplatser, butiker och utbyggnation av vårdcentralens lokaler. En upplyst passage som förstärker entrén till centrumet placeras i öster för genare rörelse för fotgängare och cyklister. Pingstkyrkan och vårdcentralens tillbyggnader placeras så att de passar bra in i rörelsemönster och kvartersstrukturen.

Urban Minds har haft i uppdrag att projektleda och samordna detaljplaneprocessen samt ta fram planhandlingar i nära dialog med Västerås stad. Fyra olika byggaktörer har varit med i processen.

Oxbacken bestod fram till 1970-talet till stor del av villor men ändrade karaktär när vårdcentralen och Pingstkyrkan byggdes 1976. Sedan 1980-talet har centrumet mestadels bestått av stora parkeringsytor. En förutsättning för förslaget är att bilparkeringsplatserna samlas i ett parkeringshus vilket är en av flera faktorer som säkerställer en god trafikmiljö.

Fokus för projektet har varit god och omsorgsfull gestaltning med ett varierat uttryck. Förslaget ska tydliggöra entrén till Västerås stadsbebyggelse och ge en tydlig inramning av Oxbacken centrum. Detta bidrar även till en bra ljudmiljö för boende, verksamma och besökare i området.

Bostadshusen ges ett levande intryck med centrumverksamhet i bottenvåningarna och terrasser på taken. För att tillgängliggöra grönytor, skapa fler friytor samt yteffektivisera parkeringsmöjligheterna samlas områdets parkeringar till ett parkeringshus. På det här sättet kommer miljön i Oxbacken centrum frigöras och anpassas till fotgängare och cyklister. Det tidigare torget som finns i Oxbacken centrum byggs om till en nytt och modernt torg.

Typ
Stadsutveckling, fysisk planering
Illustrationsplan, Bild: Västerås stad, SBF
Illustrationsplan, Bild: Västerås stad, SBF