Väsby Entré

Väsby Entré

No items found.

Navet i den moderna småstaden Väsby

Upplands Väsbys stationsområde genomgår en renässans där en modern station, upp till 1 500 nya bostäder och ca 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras. Projektet Väsby Entré skapar förutsättningar för en levande stadsdel, en attraktiv station och ännu bättre kollektivtrafik.

Plats
Upplands Väsby
Beställare
Upplands Väsby kommun
Samarbete
Lindroos Arkitekter, Iterio, SWMS, Kjellander Sjöberg, Pörner+Pettersson, Brandskyddslaget
Uppdrag
Strukturarkitekt, detaljplanehandlingar och gestaltningsprogram
Fas
Detaljplan
Innehåll
Upp till 1500 nya bostäder och ca 30 000 kvadratmeter för kontor och centrumfunktioner, torg, park, kulturmiljöer, broar, bussterminal och stationsbyggnad
Team
Karolina Åslund, Johanna Lundberg, Johanna Bahador, Alexander Öhgren, Johan Böhlmark, Anna Kika, Karolina Wendel, Kimberly Disley, Joakim Lindmarker
År
2016 -

Urban Minds har sedan sommaren 2016 arbetat med Väsby Entré – ett av våra mest omfattande uppdrag. Vi varit engagerade i hela planprocessen – från bearbetning av struktur till färdigställande av granskningshandlingar. Vi har haft glädjen att samarbeta i ett integrerat projektteam tillsammans med kollegor från kommunen och många andra konsulter.

Projektet Väsby entré syftar till att bygga samman Rundby med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel samt utveckla stationsområdet till en kapacitetsstark kommunikationsknutpunkt, och därmed skapa en av kommunens bärande centrumpunkter. Väsby Entré ska bli en tät och levande stadsdel med tydliga stråk och en hög grad av blandning vad gäller funktioner, utformning och ägandeformer; Identitetsskapande och tydligt; Trivsamt, tryggt och tillgängligt; Hållbart och flexibelt. Strukturen ska vidare tillhandahålla och främja ekosystemtjänster, öka livskvaliteten utan att överanvända resurser, och kunna anpassas till förändrade förutsättningar.

Modern småstad

Projektet i sin helhet bidrar till att uppfylla Upplands Väsby kommuns vision om en modern småstad genom att stad byggs i några av Upplands Väsbys mest centrala delar. Samtidigt säkrar projektet en utvecklad kapacitetsstark station som klarar av en ökande befolkning. Strukturen är utformad för att skapa en tät och funktionsblandad stadsdel. Bostäder och verksamheter blandas för att komplettera varandra och ge en levande stadsbygd med trygghet under dygnets alla timmar. Föreslagen struktur, bebyggelse och de allmänna platserna ges en omsorgsfull gestaltning med utgångspunkt i den befintliga kulturmiljön och den mänskliga skalan. Planen skapar trivsel genom offentliga mötesplatser som till exempel torg, promenadstråk, parker och gröna gator. Målet är att skapa identitet i alla skalor – den lokala, den kommunala och den regionala.

Komplex detaljplan med många involverade aktörer

Planen omfattar ett antal komplexa planeringsfrågor. Några av de centrala frågeställningarna är hur Väsby station och bussterminalen kan integreras i en tät stadsstruktur som är levande och trygg och hur Upplands Väsby kommuns definition av stadsmässighet ska få genomslag i gestaltning av struktur, byggnader och offentliga rum.

Andra centrala frågor är hur riskerna i relation till järnvägsområdet och osäkerheterna kopplade till järnvägens framtida breddning med två nya spår för snabbtåg ska hanteras. Planen hanterar även frågor som skyfalls- och dagvattenfrågor, flytt av Väsbyån, samt direkt närhet till viktiga fornminnen och kulturmiljöer med mera.

Urban Minds har som plankonsult och strukturarkitekter varit djupt involverade i arbetat med de bearbetningar av strukturen som gjorts sedan programmet. Vi har också arbetat fram planbeskrivningen, illustrationsplanen, 3D-visualisering och gestaltningsprogram. En viktig del i uppdragit har varit att samordna arbetet med övriga konsulter som har deltagit i bearbetningen av strukturen – arkitekter, landskapsarkitekter, riskkonsulter och trafikplanerare.

Typ
Stadsutveckling, fysisk planering
Illustrationsplan och illustration över stadsstråket
Illustrationsplan och illustration över stadsstråket