Tappsund

Tappsund

No items found.

Framtidens småstad på Ekerö

I centrala Ekerö omvandlas ett industriområde till framtidens småstad med nya bostäder, offentliga rum och verksamheter. Planområdet fyller en viktig funktion som ett led i att förtäta och koppla samman strukturen i centrala Ekerö.

Plats
Ekerö
Beställare
Exerton AB
Samarbete
Ekerö kommun, Lindroos Arkitektur, Brunnberg & Forshed, SWMS, TUB, Iterio och Skeddalen facilitering
Uppdrag
Projekt- och processledning, parallellt uppdrag, medborgardialog och detaljplanering
Fas
Detaljplan
Innehåll
Blandad bebyggelse med bostäder, offentliga rum och verksamheter
Team
Hanna Hällström, Anna Kika, Johan Böhlmark
År
2017 -

En process från storskaligt industriområde till blandad småstad

Fastigheten, som idag rymmer en parfymfabrik, är cirka 4 hektar stor och ligger i centrala Ekerö ska omvandlas frånindustriområde till bostadsområde med flerfamiljshus i stadskvarter och övriga funktioner som kan utgöra ett tillskott för områdets ändamålsenliga användning, till exempel förskola, äldreboende och inslag av lokaler. Som en del av pågående förstudie för planläggning av Tappsundsområdet tog vi på uppdrag av ExNord och i nära samarbete med Ekerö kommun och Lindroos Arkitektur fram underlag till ett parallellt uppdrag i november 2017. Syftet med uppdraget var att bidra medstadsbyggnadsidéer för utveckling av fastigheten. Tre vassa team valdes ut och genomförde sedan uppdraget under första kvartalet 2018. Tillsammans med Brunnberg& Forshed och SWMS som fick förtroendet att ta arbetet vidare har vi sedan varit med och bearbetat förslaget för att utgöra underlag för pågåendeplanarbete.

Urban Minds har i nära samarbete med beställare, Ekerö kommun, Lindroos Arkitektur och övriga konsulter haft i uppdrag att utveckla fastigheten Tappsund 1:71. I uppdraget ingår samordning för process och projektstöd samt medborgardialog medutställningsmaterial. Urban Minds har även ett uppdrag för samordning av detaljplaneprocessen, framtagande av planhandlingar och gestaltningsprogram.

Mälarstaden 3.0 - framtidens småstad på Ekerö

Vision för Tappsundsområdet som en del av småstaden Ekerö är att stadsdelen ska tillföra kommunen de bostäder som behövs och göra Ekerö mer attraktivt och hållbart att bo och verka i. Visionen av småstaden innebär småskalighet, variation i arkitektur och funktion samt en tydlig gräns mellan staden och den omgivande landsbygden. Småstaden på Ekerö ska ha sammanhängande och levande stadsrum som förenar centrum med andra stadsdelar, med goda förutsättningar för möten mellan boenden, verksamma och besökande.

Typ
Stadsutveckling, Strategisk rådgivning, fysisk planering