Täby Park

Täby Park

No items found.

Täby bygger stad

Täby kommun står inför en kraftfull stadsomvandling. Kommunens centrala delar med Täby Park ska utvecklas från funktionsseparerad förort till en integrerad, tät och blandad stad.

Plats
Täby
Beställare
Täby kommun
Samarbete
Täby kommun, TPAB
Uppdrag
Planprogram, detaljplanehandlingar och kvalitetsprogram
Fas
Detaljplan
Innehåll
Cirka 6000 bostäder och 4000-5000 arbetsplatser, park mm
Team
Daniel Larsson, Johanna Lundberg, Karolina Åslund, Hanna Hällström
År
2014 - 2017

Urban Minds  har varit anlitade som strategiska rådgivare samt för att ta fram planprogram, detaljplaner med strukturförslag och kvalitetsprogram till projektet. Detta har bland annat inneburit att vi deltagit i arbetet med att bygga upp kommunens planerings- och genomförandeorganisation samt projektlett och tagit fram ett planprogram för den nya stadsdelen i nära samarbete med TPAB och övriga aktörer. I rollen ingick även att leda kommunens interna projektgrupp och arbeta nära kommunenstjänstepersoner på plats i kommunhuset samt att ta fram själva programhandlingen och delta i samrådsprocessen. I den fortsatta planeringsprocessen arbetade vi sedan vidare med två av detaljplanerna; Del av fastigheten Viggbyholm 74:35 m.fl. samt Del av fastigheten Hästen 2 m.fl. Här hade vi rollen som samordnande arkitekt åt Täby kommun samt TPAB och arbetade med översyn av struktur, gestaltnings- och planarbetet, framtagande av kvalitetsprogram samt underlag till detaljplanehandlingar

Social och gränsöverskridande struktur

Täby park utgör en saknad en pusselbit mellan Täby centrum och den idag splittrade omgivande stadsstrukturen. För att skapa en integrerad stadsstruktur bildar strukturplanen ett nätverk av stråk som kopplar med omgivningen över eller under befintliga fysiska och mentala barriärer. Mellan kopplingarna har en tät stadsmässig struktur arbetats fram med offentliga målpunkter som t.ex. en ny stadspark. Detta med en tanke om att det skulle ”smitta” av sig på omgivande stadsdelar och skapa en mer hel stadsstruktur i hela Täby.  

Värdegivande gestaltning

Målet för strukturen i Täby Park var att den ska utformas för att ge en varierad upplevelse som ger förutsättningar för mångfald och ett optimerat stadsliv.  Arbetet fokuserades på att offentliga rum och bebyggelse ska ges en omsorgsfull gestaltning med utgångspunkt i den mänskliga skalan och bidra till att skapa goda mikroklimat som gynnar vistelse

Innovativt och smart

Inom Täby park föreslås och diskuteras flera åtgärder som inte ryms inom vad som standardmässigt byggs idag och som är positiva ur hållbarhetssynpunkt. Sådana lösningar vill vi föra fram som innovationer för att synliggöra nytänkandet. En nytänkande detaljplaneprocess utarbetades för att kunna ge utrymme för så stor innovationskraft och variation som möjligt samtidigt som kommunens kvalitetsambitioner och principer kring de olika stadsrummens karaktärer kan uppnås.

Typ
Strategisk rådgivning, fysisk planering
Illustrationsplan
Illustrationsplan
Stadsbyggnadsprinciper; entrépunkter, stadsdelens fronter, noder och tydliga parkrum