Stansen

Stansen

No items found.

Kul, smart och varierat

I Södra Häggvik skapas en blandstad där livet är kul, smart och varierat. En plats bortom vanligheten. Urban Minds arbetar med projekt- och processledning av arbete med planprogram, detaljplan och hållbarhetsarbete  för stadsutveckling inom fastigheten Stansen 1 i Södra Häggvik, Sollentuna kommun. Cirka 750 nya bostäder, verksamheter, entréplats till pendeltågsstation samt park.

Plats
Södra Häggvik, Sollentuna
Beställare
LaSalle genom Cavendo
Samarbete
Sollentuna kommun, ÅWL, Ramböll, Tyréns, Structor, BRIAB, Carlens Brand & Risk, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult
Uppdrag
Projekt- och processledning
Fas
Planprogram och detaljplan
Innehåll
Cirka 750 nya bostäder, verksamheter, entréplats till pendeltågsstation samt park
Team
Hanna Hällström, Karolina Wendel, Kristin Magnusson
År
2021 -

Stadsutveckling Södra Häggvik    

I Sollentuna kommun pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt inom stadsdelen Södra Häggvik. Här utreds möjligheterna för en omvandling av verksamhets- och  handelsområde till blandstad med bostäder och verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge. På uppdrag av Cavendo projektleder Urban Minds tillsammans med Sollentuna kommun arbetet med framtagande av planprogram och detaljplan för fastigheten Stansen 1. Urban Minds projektleder även hållbarhetsarbete för utvecklingen av fastigheten med Citylab som ramverk och  processverktyg.    

Inom fastigheten planeras för en hög andel bostäder blandat med både kontor, kommersiell service och centrumverksamheter utefter stadsdelens huvudstråk. Den föreslagna nya bebyggelsen möjliggör för en representativ och stadsmässig entré från den nya pendeltågsentrén som planeras i den södra delen av Häggviks station. Vid stationsentrén planeras för en entréplats, Häggviksplan, som blir en viktig mötesplats som kommer innehålla många funktioner. Inom planområdet planeras även för en större park. Programförslaget utgör underlag och ger riktlinjer för kommande detaljplanearbete. Programsamråd för Stansen 1 sker under perioden mars-april  2022.

Typ
Stadsutveckling, Fysisk Planering
Illustrationsplan, Bild: ÅWL
Illustrationsplan, Bild: ÅWL