Ribban

Ribban

No items found.

Stadsutveckling med barnperspektiv

I direkt anslutning till centrala Nyköping skapas ett nytt blandstadsområde ihop med utveckling av en befintlig industribyggnad. En förtätning som innebär ett tillskott på ca 500 nya bostäder, grundskola och verksamhetslokaler som bidrar till att förstärka stadsmässigheten i det befintliga verksamhetsområdet.

Plats
Nyköping
Beställare
ABB (genom Svefa) och Castellum
Samarbete
Jennie Brundin AB, Nyköping kommun, Pörner+Pettersson, Nivå Landskapsarkitektur, Sweco, Tyréns, Brandskyddslaget m.fl.
Uppdrag
Förstudie, strukturplan, gestaltningsprogram, projektledning, samordning, detaljplanering
Fas
Förstudie och detaljplan
Innehåll
Cirka 240 nytillkommande bostäder och större omdaning av vägnät samt utveckling av grundskola i befintlig byggnad, verksamhetslokaler, mobilitetshus och idrottshall
Team
Niklas Robbe, Karolina Åslund, Johan Böhlmark, Julia Karlsson, Anna Kika
År
2020 -

Urban Minds har i nära samarbete med Nyköping kommun, ABB (genom Svefa) och Castellum m.fl. konsulter tagit fram en strukturplan med en ny bebyggelsestruktur för fastigheterna Ribban 5-7 i Nyköping. Urban Minds har även ett uppdrag för samordning av detaljplaneprocessen, framtagande av planhandlingar och gestaltningsprogram.

Strukturplan och detaljplan

Detaljplanen för Ribban möjliggör ett tillskott på ca 500 nya bostäder, lokaler och verksamhetsbebyggelse samt utveckling av en större befintlig verksamhetsbyggnad för att kunna inhysa en ny grundskola. Skolgården föreslås att placeras norr om grundskolan som ett grönt och rekreativt rum centralt i planområdet.

Den nytillkommande bebyggelsen lokaliseras bl.a. söder om befintlig verksamhetsbyggnad samt omsluter den föreslagna skolgården för att skapa en trygg och bullerskyddad bostads- och skolmiljö. Bostadsbebyggelsen utgörs främst av en kvartersstruktur med inslag av flerbostäder och stadsradhus i huvudsak två till sex våningar, med en åttavåningsbyggnad på Ribban 6 som markerar den södra entrén. I bottenvåningar möjliggörs för verksamhetsetableringar och andra typer av lokaler.

En viktig del av planen är en ny dragning av huvudleden från Arnö till Nyköpings centrala delar i Järnvägsgatans förlängning längs med TGOJ-banan mot Oxölesund. Genom att leda om delar av den trafik som idag går på Arnöleden möjliggörs en omvandling till stadsgata med en större platsbildning framför den planerade skolan, men även plats för bostadsbebyggelse mot järnvägen och skolgård.

Fem övergripande stadsbyggnadsprinciper

+ Stadskärnan möter industribältet - Området ska tydligt koppla an till stadskärnans struktur genom stråk och rörelse. Struktur och utformning ska respektera mötet med stadskärnan, siluett och områdets industrihistoria.
   
+ (Små)stadsmässighet - Föreslagen struktur utgår ifrån småstadens skala och variation. Mot större gator och stråk tillåts en högre bebyggelse där  bottenvåningarna utformas som utåtriktade. Mot skolgård och bostadsgårdar ska bebyggelsen vara i en lägre skala och mer uppbruten.
   
+ En plats för möten - Området ska ha miljöer som ger förutsättningar för möten och aktiviteter. Bebyggelsen ska ha en varierad användning av bostäder  och olika typer av verksamheter som möjliggör ett folkliv vid dygnets olika tider.
   
+ Hållbar mobilitet - Hållbara mobilitetslösningar ska premieras för att skapa plats åt andra stadsmässiga och gröna värden. Det ska vara tryggt och  trafiksäkert att röra sig inom och till området och barnperspektivet ska vara i fokus.
   
+ Ett grönt Ribban - Området ska ha gröna stråk och gårdar som tillsammans stärker gröna värden, samband och siktlinjer såväl lokalt som i större  sammanhang. Grön-blå strukturer ska understödja ekosystemtjänster.

Typ
Stadsutveckling, fysisk planering, strategisk rådgivning
Illustrationsplan och plankarta
Illustrationsplan och plankarta