Stångholmsbacken

Stångholmsbacken

No items found.

Komplettering med stadskvaliteter för fler - med fokus på social hållbarhet

Stadsutvecklingsprojekt i centrala Vårberg med fokus på social hållbarhet. Ett tillskott av ca 700 bostäder, park, torg och verksamheter. Projektet är en del av Fokus Skärholmen.

Plats
Stockholm
Beställare
Olof Lindgren AB med flera byggaktörer
Samarbete
Stockholms stad, Dreem arkitekter, BAU, Reflex, Arkitema m fl
Uppdrag
Strukturarkitekt och projektledare för detaljplan
Fas
Detaljplan
Innehåll
Omvandling vägar till gator, omvandling av parkeringsgarage till bostäder, anläggande av en ny park och två nya torgplatser, tillskott om cirka 700 nya lägenheter i varierad upplåtelseform. Tillskott av verksamhetslokaler.
Team
Caroline Björk Novak, Johanna Lundberg, Johanna Bahador, Johan Böhlmark, Anna Kika
År
2017 -

Stångholmsbacken och Fokus Skärholmen

Stockholms stad lanserade 2017 satsningen Fokus Skärholmen för att stärka och utveckla de ingående stadsdelarna Bredäng, Skärholmen Sätra och Vårberg. Genom att rikta planeringsinsatser mot stadsdelarna skapades förutsättningar för privata och offentliga aktörer att tillsammans starta projekt för att utveckla stadsdelarna utifrån ett värdeskapande perspektiv. På våren 2017 fick Urban Minds i uppdrag att hjälpa sex fastighetsägare, alla med fastigheter runt den överstora matargatan Stångholmsbacken, att undersöka möjligheterna att göra platsen tryggare, bättre och trevligare genom att smalna av gatan och komplettera med stadskvalitéer, levande bottenvåningar och bostäder längs med gatan. Urban Minds har medverkat från tidig idé till projektering av detaljplan. I ett första skede togs en gedigen platsanalys med fokus på social hållbarhet fram för att ligga till grund för en framtida stadsutveckling. Urban Minds anlitades efter detta av de sex i projektet ingående byggaktörerna för att dels projektleda arbetet med att driva detaljplanearbetet framåt och dels som strukturarkitekt.

Platsanalys

Stångholmsbacken ligger i Vårberg, nära centrum. För att förstå platsens förutsättningar gjordes en gedigen platsanalys med fokus på social hållbarhet. Inom ramen för arbetet hölls dialoger med både fastighetsägare och stadsdelsförvaltningens tjänstepersoner. Tidigare dialogmaterial med de boende användes som underlagsmaterial och ett antal platsbesök gjordes för att förstå hur platsen upplevdes och användes. Fastighetsägarnas ambitioner för projektet var höga. Med analysen som underlag lämnades en planansökan in och arbetet med att gå från analys till stadsbyggnadsförslag tog vid.

Projektet växer fram

Under slutet av 2017 och början av 2018 arbetades en strukturplan fram. Urban Minds roll var dels strukturarkitekt och dels processledare. Urban Minds agerade också byggaktörernas representant i detaljplanearbetet med stadsbyggnadskontoret. Strukturplanen togs fram i en iterativ och samverkande process med de sex byggaktörerna, fyra husarkitekter, en landskapsarkitekt, stadens olika förvaltningar samt ett stort antal tekniska konsulter.

Färdigt förslag

Bebyggelseförslaget som nu är under prövning i detaljplaneprocessen bygger på tre bärande stadsbyggnadsprinciper som har  arbetats fram utifrån målet att bygga en socialt hållbar och integrerad stadsdel, där ett överstort gaturum planeras förtätas för att bidra till ökad trygghet och en mänsklig skala. Stadsbyggnadsprinciperna behandlar bland annat kulturhistoriska värden, terränganpassning, trygghet och mänsklig skala, dvs faktorer som styr upplevelsen av den framtida stadsmiljön. Avvägningar mellan å ena sidan bevarade av befintliga kulturvärden och å andra sidan kunskap om stadsliv och socialt hållbara stadsstrukturer har löpande gjorts. Resultatet är ett blandat och upplevelserikt bebyggelseförslag i sex olika kvarter där byggelsen består av fyra bebyggelsetyper; högdelar, lågdelar, gatuhus och en ny typ av bebyggelse längs Vårholmsbackarna. högdelar, lågdelar, gatuhus och en ny typ av bebyggelse längs Vårholmsbackarna.

Typ
Stadsutveckling, fysisk planering
Illustrationsplan.
Illustrationsplan.