Norra Hagastaden

Norra Hagastaden

No items found.

Från institutionsområde till tät stad

Norra Hagastaden är en del av den nya stadsdelen Hagastaden som växer fram på gränsen mellan Stockholm och Solna stad, runt Nya Karolinska Solna (NKS), Karolinska institutet (KI) och Norra station. Området ska utvecklas till en integrerad del av staden där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en struktur som skapar möten och stadsliv.

Plats
Solna
Beställare
Stockholms Läns Landsting (SLL), Solna stad
Samarbete
Solna stad, Stockholms stad, Rundquist Arkitekter, Nivå Landskap, Ramböll, Iterio, Tengbom
Uppdrag
Projektledning och planprogram
Fas
Planprogram
Innehåll
Cirka 3 000 nya lägenheter, 150 000 kvm lokalyta, förskolor, park, kulturmiljö mm
Team
Karolina Åslund, Johanna Lundberg, Hanna Hällström
År
2014 - 2016

Planprogram

Området ska utvecklas till en integrerad del av staden där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en struktur som skapar möten och stadsliv. Planområdet omfattar nuvarande Karolinska sjukhusområdet vars verksamheter kommer att kopplas till bland annat till NKS och Norrtulls trafikplats som ska omvandlas till en tät stadsbebyggelse och ny entré till den täta staden.

Urban Minds har på uppdrag av Stockholms Läns Landsting /Solna stad varit plan- och processtöd och arbetat med stadsbyggnadsstrategier och planprogramhandling. Arbetet bedrevs parallellt med Stockholm stads programarbete för Norrtull i tät samverkan med Solna stad, Stockholms stad och övriga inkopplade konsulter. Planarbetet behandlar både gestaltningsfrågor såväl som typisk storstadsproblematik som trafik-, risk-, och bullerfrågor.

Området kopplar ihop omgivande stadsdelar och grönområden, och skapar samtidigt en ny tydlig stadsfront mot norr. Den nuvarande karaktären får leva vidare och tolkas om i den nya bebyggelsen för att skapa ett sammanhängande och varierat uttryck. Ihop med närheten till levande stadsliv och värdefulla grönområden skapas utmärkta förutsättningar för en dynamisk stadsdel. Huvudstråket i nord-sydlig riktning går i Hälsingegatans förlängning genom området från Vasastan i söder till Norra begravningsplatsen i norr. I öst-västlig riktning kopplar Akademiska stråket samman området och dess parker med KI i väster och Hagaparken och Brunnsviken i öster.

Norrtull och området vid Uppsalavägen står inför stora förändringar, där trafikytor kommer minskas till förmån för en tät stadsbebyggelse med ett blandat innehåll samt parker och torg. Kommungränsen mellan Solna och Stockholm går igenom området. Förslag till utformning av en stadsstruktur kring Uppsalavägen har därför arbetats fram gemensamt av de båda kommunerna.

Typ
Strategisk rådgivning, fysisk planering
Översiktlig orienteringskarta
Översiktlig orienteringskarta