Lövholmen

Lövholmen

No items found.

Kultur, kulturmiljö och social hållbarhet

Socialt och kulturellt värdeskapande stadsutveckling då Lövholmens industriområde omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, förskolor, verksamheter, kontor, parker, torg och tillgängliga kajer och strandlinje. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader som kan sparas och få ny användning.

Plats
Stockholm
Beställare
Byggaktörsgrupp (JM, Skanska, Nordr, Järntorget, Besqab, Cementa) via Skanska Nya Hem
Samarbete
Stockholms stad, Projektledarhuset, Structor, Tyréns, Nyréns m fl
Uppdrag
Strategisk rådgivning och projektledning
Fas
Struktur och detaljplan
Innehåll
Bostäder, kulturverksamhet, park, förskolor mm
Team
Caroline Björk Novak, Karolina Åslund, Karolina Wendel. Tidigare faser: Daniel Larsson, Kristin Magnusson, Johan Böhlmark
År
2018 -

Sedan 2018 är Urban Minds anlitade som projektledare och samordningsstöd för byggaktörsgruppens del i planarbetet för utvecklingen av området Lövholmen i centrala Stockholm. I en nära dialog med dem och Stockholms stad agerar vi för att underlätta processen och hitta lösningar som gagnar alla parter. Vi har erfarenhet av att hantera de utmaningar som finns i ett stort projekt som Lövholmen. För det första gäller det att förstå olika aktörer med olika drivkrafter, såväl parterna i planen som befintliga aktörer och verksamma i området i dag. Utifrån diskussioner och överenskommelser i byggaktörsgruppen för vi dialoger med stadens tjänstepersoner med målet att få en effektiv och bra planprocess. Vi hjälper också till att identifiera och samordna nödvändiga utredningar så som omfattande kulturmiljöutredningar, näringslivsanalyser samt en nydanande process för socialt och kulturellt värdeskapande stadsutveckling.

Lövholmen förr och nu

Lövholmen etablerades som industriområde i slutet på 1800-talet och hade sin storhetstid som under efterkrigstiden. Under 1980-talet började verksamheterna gradvis avvecklas och i samband med detta påbörjades kulturens intåg i Lövholmen. Nu finns både konsthall – Färgfabriken – och ateljéverksamhet - Beckershuset - i området.

Framtida Lövholmen

Under 2014 inledde fastighetsägare, byggaktörer och stadsbyggnadskontoret en dialog i syfte att arbeta fram en vision för områdets framtid. Därefter drogs ett detaljplanearbete igång för att omvandla området från industriområde till en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö. Intentionen är att skapa en attraktiv stadsdel med blandat innehåll och offentliga miljöer av hög kvalitet med bostäder, förskolor, lokaler för centrumändamål, parker, torg och kontor. Arbetet ska även bekräfta nuvarande användning av konsthallen Färgfabriken. Kulturhistoriska kvalitéer och vissa av byggnaderna ska sparas och få ny användning, kajerna och strandlinjen ska tillgängliggöras för allmänheten. En viktig förutsättning för stadsbyggnadsprojektet är Cementas planer på att avveckla sin verksamhet i Lövholmen för att istället etablera dig i Energihamnen.

Typ
Stadsutveckling, Strategisk rådgivning