Blåmesen

Blåmesen

No items found.

Huvudsta knyts samman

I stadsdelen Huvudsta i Solna planeras för en ny större skola. Samtidigt omvandlas ett överdimensionerat trafikrum till en stadsgata med bättre miljö förfotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Förslaget möjliggör även ett nytt bostadskvarter samt stadsradhus. Butikslokaler i bottenvåningar skapar mer liv och rörelse på gatan under flera tider på dygnet. På så vis knyts Huvudsta samman till en mer attraktiv stadsdel.

Plats
Solna
Beställare
Solna Stad
Samarbete
Larsson Ark., Iterio, Visbyark, PE
Uppdrag
Projekt- och processledning, strukturplan samt detaljplanehandlingar inför samråd
Fas
Detaljplan
Innehåll
Grundskola för cirka 900 elever, och ett bostadskvarter med butikslokaler och cirka 270 lägenheter samt 27 stadsradhus
Team
Alexander Öhgren, Karolina Åslund
År
2020 - 2021

Från trafikled till stadsgata

Urban Minds har i nära samarbete med Solna stad, Larsson Arkitekter., Visbyark, PE och Iterio haft i uppdrag att samordna detaljplaneprocessen samt ta fram planhandlingar fram till samråd.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny skola med kapacitet att möta den ökade befolkningen i Huvudsta. Detaljplanen föreslår även ett nytt bostadskvarter med cirka 250 lägenheter samt 29 stadsradhus. Butikslokaler i bottenvåningar skapar mer liv och rörelse på gatan under flera tider på dygnet. På så vis knyts Huvudsta samman till en mer attraktiv stadsdel.

Förtätningsprojekt skapar utmaningar hur befintliga kvaliteter kan stärkas och hur brister i stadsmiljön kan minskas eller byggas bort. I fallet för denna detaljplan fanns stora ytor för breda gator och mycket markparkering. Ett mål med detaljplanen var hur dessa oattraktiva miljöer för fotgängare och cyklister kunde åtgärdas. Strukturen som detaljplanen medger innebar att många tidigare markparkeringar utnyttjades mer effektivt för skolgård, eller byggnader. Körbanor för bilar minskades till förmån för bredare trottoarer.

Samtidigt finns goda kvaliteter för boende i Huvudstas modernistiska stadsplanering med värdefull vegetation. Detaljplanen säkerställde att, trots förtätning, att befintliga träd med höga naturvärden bevarats och getts utökat skydd. Skolgården anpassades och utformades efter dessa höga naturvärden vilket är positivt för naturvärden men även för att skapa en bättre skolgård.

Närheten till den trafikerade Armégatan ställde krav på att bostäder och skola utformas för att skapa en god ljudmiljö som säkerställer att gällande riktvärden innehålls. Andra nödvändiga utredningar för detaljplanen innefattade bland annat dagvatten och skyfall, luftkvalitet, markföroreningar, geoteknik och kulturmiljö.

Eftersom det på platsen idag finns en befintlig skola från 1960- talet togs en barnkonsekvensanalys (BKA) fram. I det arbetet involverades befintliga elever för att få reda på deras tankar om vad som är viktigt när den nya skolan uppförs och inte minst vad som är viktigt för dem under genomförandetiden när den nya skolan byggs.

Typ
Stadsutveckling, fysisk planering
Situationsplan, Bild: Larsson Ark.
Situationsplan, Bild: Larsson Ark.
Plankarta (antagande)