Östra Tomtaklint

Östra Tomtaklint

No items found.

Stadsliv med omtanke

Visionärt arbete med struktur och markanvisningstävling samt efterföljande detaljplanearbete, cirka 150 nya bostäder. Ambitionen är att skapa en ny årsring till centrala Trosas traditionella bebyggelse och låta denna möta landsbygden och omgivande naturområden

Plats
Trosa
Beställare
FB bostad, Larsson Ark.
Samarbete
Larsson Ark.
Uppdrag
Strukturarbete och detaljplanehandlingar
Fas
Markanvisning och detaljplan
Innehåll
150 bostäder i radhus och flerbostadshus
Team
Hanna Hällström, Johanna Lundberg, Anna Kika, Kimberly Disley
År
2017 - 2020

Plats för liv och rörelse

Under våren 2017 vann Urban Minds tillsammans med Larsson arkitekter och FB Bostad en markanvisningstävling och under hösten önskade Trosa kommun att genom Larsson arkitekter och FB Bostad handla upp Urban Minds som plankonsult för framtagande av detaljplanen.

Förslaget för ny bebyggelse ger ett tillskott på ca 150 nya bostäder i Trosa. Ambitionen är att skapa en ny årsring till centrala Trosas traditionella bebyggelse och låta denna möta landsbygden och omgivande naturområden. Förslaget bygger på en övergripande analys av Trosas förutsättningar när det gäller bebyggelsestruktur, service och funktioner, trafiksituation, kopplingar mellan stadsdelar, gröna samband och vilka möjligheter till rekreation som finns. Området är indelat i fyra kvarter med tydliga privata gårdar samtidigt som flera offentliga rum ger plats för möten och olika aktiviteter. Det är ett unikt och roligt uppdrag där Urban Minds som företag har arbetat med projektet från idé och struktur till att skapa ett planförslag som möjliggör ett genomförande av tävlingsförslaget. En utmaning under planprocessen har varit att skapa en så flexibel plan som möjligt för att skapa utrymme för oväntade förändringar och framtida behov samtidigt som planförslaget ska säkerställa ambitionsnivån och gestaltningen i tävlingsförslaget.

Typ
Stadsutveckling, fysisk planering
Illustrationsplan, Bild: Larsson Ark.
Illustrationsplan, Bild: Larsson Ark.
Lagakraftvunnen detaljplan (2020)